Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

0. Danh muc tai lieu DHDCD 2024

Thư mời họp

Chương trình Đại hội

Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Giấy ủy quyền dự họp – cá nhân

Giấy ủy quyền dự họp – Theo nhóm

Phiếu đóng góp ý kiến

Quyết định – Quy chế làm việc của Đại hội

Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của ban điều hành

Báo cáo kết quả của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Báo cáo của ban kiểm soát

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiếm toán BCTC năm 2024

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch thù lao 2024

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của đại hội

Mẫu biên bản họp ĐHĐCĐ

Dự thảo Nghi quyết ĐHĐCĐ