Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024Thông báo chốt DSH ĐHĐCĐ năm 2024