Báo cáo tài chính năm 2018

CCF_000004BCTC
p://detkimhanoi.com/wp-content/uploads/2020/10/CCF_000004BCTC.pdf”]

Bài viết trước đó Báo cáo thường niên năm 2018
Bài viết sau đó Báo cáo tài chính năm 2017