Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thong bao - chot danh sach co dong 2022-đã gộp