TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

0. Danh muc tai lieu DHDCD 2022

Thư mời họp ĐHĐCĐ

Chương trình Đại hội

Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Giấy ủy quyền dự họp (cá nhân)

Giấy ủy quyền dự họp (theo nhóm)

Phiếu đóng góp ý kiến

Quyết định – Quy chế làm việc của Đại hội

Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Báo cáo nhiệm vụ quyền hạn của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2022

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội

Mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ