Báo cáo tài chính năm 2021

Bao cao tai chinh 2021 -Det Kim Ha Noi -đã gộp