Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

cong bo BB nghi quyet lên website

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Các báo cáo và tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua