Thông báo thay đổi hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến

Thong bao thay doi hinh thuc họp DHDCD tu truc tiep sang truc tuyen

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Chương trình ĐHĐCĐ 

Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến