Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

thong bao chot danh sach co dong du hop DHĐCD 2021 lần 2