Thông báo về việc hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lập ngày 12/5/2021

Thong bao huy danh sach co dong có quyền du họp DHDCD thuong nien 2021 lap ngay 12thang5