Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Bổ sung)

Tờ trình số 08- thông qua BCTC 2020