Báo cáo thường niên năm 2019

BC thu_ng niên 2019 _1_
Bài viết trước đó Báo cáo tài chính năm 2019