Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Danh muc tài liệu ĐHĐCĐ 2023

Thư mời

Chương trình Đại Hội

Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Giấy ủy quyền dự họp – Cá nhân

Giấy ủy quyền dự họp – Theo nhóm

Phiếu đóng góp ý kiến

Quyết định – Quy chế làm việc của Đại hội 

Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội

Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Báo cáo nhiệm vụ, quyền hạn của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2023

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Tờ trình thù lao HĐQT và BKD năm 2023

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của đại hội

Mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ