Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chot danh sach co dong tham du ĐH 2023