Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Danh muc tai lieu ĐHĐCĐ bất thường 2023

Thư mời họp

Chương trình Đại hội

Giấy ủy quyền dự họp -Cá nhân

Giấy ủy quyền dự họp – Theo nhóm

Quy chế làm việc của Đại hội

Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bỏ sung thay thế thành viên HĐQT

Thông báo đề cử

MẪu đơn đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT

Mẫu sơ yếu lý lịch

Quy chế đề cử và bầu thành viên HĐQT

Mẫu phiếu bầu cử

Mẫu Biên bản kiểm phiếu

Mẫu Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường