Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. 24.6