Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

0. Danh muc tai lieu

Quyết định – Quy chế làm việc của Đại hội

Thư mời họp ĐHĐCĐ

Chương trình Đại hội

Giấy xác nhận tham dự đại hội

Giấy ủy quyền dự họp – Cá nhân

Giấy ủy quyền dự họp – Theo nhóm

Phiếu đóng góp ý kiến

Phiếu biểu quyết

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của Ban điều hành

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Tờ trình thù lao HĐQT, BKS

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tờ trình miễm nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT

Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty

Phụ lục: dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty

Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của HĐQT

Phụ lục: dự thảo quy chế QTNB công ty

Phụ lục: dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT

Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS

Phụ lục: dự thảo quy chế hoạt động của BKS

Tờ trình về việc hủy công ty đại chúng

Mẫu Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của đại hội

Mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ