Thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của HKC

QUYET DINH HUY CTDC CUA UBCKNN