Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tho bao gui co dong ngay hop DHDCD - Copy (2)